måndag 28 februari 2011

Vänsterns problem är vänsterns problem

Daniel Suhonen skrev i Aftonbladet den 25 februari att vänsterns problem är att man tappat sikte på klasskampsfrågan och censurerat sig själv. Istället för att debattera orättvisorna och den ekonomiska politiken har man valt hjärtefrågor som ligger långt från den egna kusten. Mest kritisk är Suhonen till vad han beskriver som ett stundtals förbehållslöst försvar av Islam. Hans slutsats blir att sekularism är en grundpelare i varje rättvist styrd stat. Vänstern borde överge religionsfrågorna och inrikta sig på att föra en effektiv kritik av den nyliberala ekonomin och dess förödande konsekvenser.

Suhonens text skulle vara ett intressant material för reflektion i snart sagt vilka troende vänsterkretsar som helst, men kanske av andra orsaker än vad han själv hade avsett. Det finns mer att tillägga till denna ekvation, vilket kunde förändra slutsatsen av Suhonens resonemang. Stämmer Suhonens bild av den intellektuella vänstern? Har vi verkligen tappat klassperspektivet till förmån för en snuttifierad diskurs som kretsar kring diskriminering och rasism?

Suhonen identifierar nog mycket riktigt ett nytt territorium för den politiska striden: ”Kampen om det mångkulturella samhället har blivit den brottyta där högerns och vänsterns samhällssyn går i öppen dag. Där strid är tillåten”. En viktig anledning till detta, vilken han kanske har förbisett, är att detta fortfarande är en arena där ideologier kan mötas.

Vi rör oss nämligen mot ett avideologiserat samhälle. Språkvetare Peter Santesson har tidigare uppmärksammat att ordet ideologi verkar ha blivit något av ett skällsord i dagens debattklimat. Staten har dessutom aldrig varit tätare förbunden med kapitalet än vad den är idag. Nu senast var det handelsminister Björling som åkte till Libyen för att agera säljare åt statligt ägda Rymdbolaget.

När en representant för Rymdbolaget ställdes inför att man sålde övervakningssystem som kunde användas för att kränka befolkningens rätt att söka asyl, försvarade man sitt agerande med vinstintresset: Rymdbolaget är ett företag och dess enda syfte är att generera vinst åt sina ägare. Är inte detta ett talande exempel på en avideologiserad utrikespolitik? Likaså avgörs riksdagsvalen idag av de så kallade ”plånboksfrågorna” – väljarnära, syntetiska frågor som reducerar oss från vuxna medborgare till konsumenter av politiska detaljåtgärder.

Vänstern har dåliga förutsättningar för att debattera kraftfullt i en sådan kulturbiotop; det är som om syrehalten i luften vore för låg för att en vänsterkultur skulle kunna etablera sig och överleva. När Suhonen därför efterlyser mer klasskamp i debatten ligger det nära till hands att omtolka det till ett upprop; tillbaka till ideologin.

Av just denna anledning är också kampen för ett mångkulturellt samhälle ett viktigt kapitel för den moderna vänsterrörelsen. Det är en kamp som vi har alla förutsättningar att vinna, på en ideologisk nivå, för det är i grund och botten en kamp om värderingar. Suhonen nämner själv ”bombliberalernas” aversion mot mångkulturalismen, men avstår från att härleda varför annars välvilliga liberaler plötsligt tar på sig officersmössorna och propagerar för ett liberalt dop under svärdet.

Liksom ett stort antal moderna politiska tänkare har visat på, bland andra Deleuze, Mouffe och Rancière, är nedmonteringen av alla värden en nödvändig komponent i den kapitalistiska processen. Därför utgör dessa värdeladdade brottytor som till exempel mångkulturalismen ett hot mot kapitalets, den förmenta frihetens, flöde – och därmed måste allt starkare tvångsåtgärder till för att lägga under sig dessa fält.

Sett i ljuset från en sådan analys blir ”vänsterprasslet med Islam” en av de mest kraftfulla och subversiva punkterna på en kapitalkritisk dagordning. Det handlar om att återintroducera ideologin till den politiska arenan och slå mot ”den enda vägens politik” på det område där dess argument tar slut och våldet därför ständigt riskerar ta vid.

Å ena sidan är Suhonens kritik ett välkommet diskussionsmaterial som kan hjälpa den moderna vänstern att fortsätta fila på sin identitet och agenda. Å andra sidan finns här en risk att hoppa i galen tunna. För vad är vänsterns problem egentligen? Vi har frågat oss detta ända sedan murens fall. Om vänsterrörelsen nu har blivit politikens ”sjuke man” (för att låna ett föråldrat uttryck) så står anledningen kanske att finna i att den har diagnostiserats alltför frikostigt av tänkare från den politiska regnbågens alla färger.

Vänstern brottas med en typ av problem som aldrig riktigt dyker upp i den konservativa och liberala idédebatten; hur man än vänder sig har man ändan bak. Suhonen upplever att vänstern väljer strider som ligger alltför långt borta; man sympatiserar med gatuarbetarna i Kairo men inte med dem i Landskrona. Men hur ofta kritiseras inte denna postkoloniala vänster samtidigt för provinsialism och globaliseringsmotstånd?

Det hävdas att vi inte diskuterar tillräckligt mycket ekonomi. Samtidigt säger många eftervalsanalytiker att de rödgröna föll för att man lät högern sätta den gemensamma dagordningen med sina ekonomiska frågor. Valet kännetecknades också som redan nämnt av överdrivet fokus på plånboksfrågorna. Det finns en risk att debatten slutar bli konstruktiv och istället bara blir förvirrad i denna uppsjö av motstridiga analyser.

Med detta sagt bör man inte på något sätt bagatellisera det av Suhonen efterlysta klassperspektivet. Vi är eniga om att det har saknats i debatten de senaste åren, och att politiken som förts har blivit lidande av detta. Däremot verkar det otroligt att man kunde söka anledningen därtill i ett överdrivet vurmande för andra religioner och folkgrupper.

Det är inte okomplicerat att vara troende i Sverige idag. Man bör hålla i åtanke att tron utgör ett fält som har hamnat i kläm mellan den värderelativiserade arbetsmarknaden och det sekularistiska, nyliberala debattklimatet. För den vänsterdebattör som efterlyser ideologins återkomst finns det många impulser och kreativa flöden att ta fasta på i trostraditionen, vilket inte minst den av Suhonen kritiserade Broderskapsrörelsen har visat på.

Suhonen hyllar upplysningstidens ideal och ställer förnuftet som vår panacé mot världens förtryck och orättvisor. Men förnuftet, som det definierades av samma upplysningstids ledande tänkare, är ett i allra högsta grad kanoniserat begrepp. Varje mera djuplodande försök att definiera det ”förnuftiga” stöter ständigt på patrull. Därför är det ett begrepp som lätt töms på innebörd och beredvilligt lånar sig till debattens alla motparter. Att försöka lägga beslag på ordet ”förnuft” i debatten är sällan mer än ett slag i luften.

Vad Suhonen illustrerar med sin tilltro till det förespeglade upplysningsidealet är precis den ”avideologisering” som jag upplever att han själv, mycket hedersamt, avser att bekämpa. Förnuftet i exempelvis J. S. Mills tappning är en decentraliserad icke-ordning som lämnar åt varje människa att sörja för sitt eget liv. Det är det direkta incitamentet till den plånbokspolitik och ”frihet till varje pris” vilken Suhonen med all sannolikhet motsätter sig.

Vänstern ska fortsätta att kritisera orättvisor och förtryck, oavsett i vems namn de sker. Det är en oförtjänt bild av den postkoloniala vänstern som Suhonen målar upp. Att nyansera en kritik är inte samma sak som att underlåta att kritisera. Att relativisera innebär inte att man försöker underminera debatten, utan låter oss introducera nya och livgivande aspekter till den. Förståelse är det första steget till försoning, men det kräver att vi vågar börja vandra i andras skor, och sluta att följa våra egna fotspår.

tisdag 15 februari 2011

Tro och vetande

En personlig kommentar kring burkadebatten

Vad gör man som så kallad kulturarbetare när stämplarna börjar vina så att det visslar och blåser upp till turbulenta vindar i bloggosfären? Hissar man segel eller bygger ett vindskydd? Givetvis gör man något irrelevant och "improduktivt". Som att skriva haiku.

Barnet ler i smyg
Talen på pappret ersätts
Av sagans drakar

Drakflygande är precis vad man gör när det blåser upp till storm. Det är en ädel och poetisk sysselsättning. Man fäster en handfull drömmar, tankar och vackra små ord på ett snöre, säkrar dem med noggranna knopar av logiska argument; man släpper taget och hoppas att vinden bär.

Idag har min drake en lång svans. Den sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden. Om den släpar lite i marken så ber jag om ursäkt för den sakens skull. Jag vill prata om tro och vetande. Och burkor.

Tro är ett slags övertygelse, något som är av central betydelse för det politiska. Så om man går bet på frågan om hur tro och vetande förhåller sig till varandra, då kan man istället fundera lite på vad som är skillnaden mellan kunskap och politik. Det kan ge en vitamininjektion till tänkandet.

Det förra har sedan Platons tid beskrivits som ”justified true belief”; ett luddigt begrepp som ingen någonsin har blivit riktigt tillfredsställd av. Det är en ad hoc-lösning med 2500 år på nacken. Lyckligtvis fungerar den hjälpligt.

Det senare är inte riktigt lika enkelt. Vad är det att agera eller tänka politiskt? Det skulle kunna sägas handla om synlighet. Att man syns och hörs, och försöker påverka andra att tycka som en själv.

Finns det då någonting som inte är politiskt? Inte enligt många grenar av den moderna feminismen, till exempel. ”Det privata är politiskt” hör man ofta. Man är aldrig opolitisk, så länge man är synlig. Kunskap är också någonting politiskt om den görs synlig. För det innebär att den påverkar andra. Någonstans flyter alltså kunskap och ideologi väldigt lätt ihop, om man inte är försiktig.

Många menar att man kan kritisera viss kunskap för att inte vara ”politiskt korrekt”. Det är en besynnerlig term, tycker jag. Politik är ju per definition polyfon, perspektivisk, någonting som alla alltid kan ägna sig åt. Många av dem som pratar om ”politisk korrekthet” signalerar uppgivenhet inför den grupp som kontrollerar debatten. Det enda man åstadkommer när man säger att någonting är ”politiskt korrekt” är att man har pekat ut dem som har de kraftfullaste argumenten i debatten, de vars verklighetsbeskrivning är svår att slå hål på.

Det får mig att fundera. Vi vänsterdebattörer kanske uttrycker oss kryptiskt ibland? Många som inte kan eller orkar sätta sig in i alla de resonemang som döljer sig bakom ett genomtänkt övervägande, kan välja en enkel utväg. De pekar finger, säger ”PK” och exotiserar därmed våra ståndpunkter. Vi börjar inte som insnöade, men det är lätt att ”snöas in” när tillräckligt många fingrar pekar en åt samma håll. Det har gått så långt att man nu kan peka på nästan vem som helst med vänsterbakgrund och hävda att personen är insnöad i sin ideologi och inte ser ”verkligheten”. Alltså att ideologin tagit överhanden över kunskapen.

Flera framstående forskare inom ämnet beskriver hur bilden av burkan används återkommande i syften som grovt talat kan sägas vara förenklande och misstänkliggörande av religionen Islam. Det rör sig om välgrundade och okontroversiella påståenden. Varje argument är transparent och redovisat.

Är det då ingen mer än jag som oroas över att deras akademiska arbete och akademins trovärdighet i stort kan riskera att urholkas av debattörer som försöker relativisera genom att kalla det ”PK”, insnöat i vänsterideologi och liknande? Man bortser alltså från framlagda fakta och tillskriver sina meningsmotståndare en ideologisk övertygelse för att på så sätt kunna ifrågasätta trovärdigheten i de framlagda åsikterna.

Jag själv har slagits av denna trend under den pågående debatten om tidskriften Sans och dess publicering av en kvinna i burka på omslaget. Från första början har jag försökt att påvisa hur man gör många troende kvinnor en björntjänst genom att reproducera bilden av burkan. Jag har använt mig av vedertagna akademiska källor och varit hyfsat stringent i mitt resonemang.

Journalister och övriga tyckare utan ämneskompetens finner sig ändå berättigade att avfärda de källor jag använt mig av, bland andra Mattias Gardell, Edward Said och Jan Hjärpe. Alla tre är närmast kanoniserade och har bidragit till att föra kunskapen framåt inom sina respektive fält.

Lena Andersson på DN påstår att den intellektuella vänstern sviker kvinnokampen genom att ägna sig åt ”dekonstruktion”. I nästa andetag ropar hon efter måttlighet och besinning (att vi ska gräva oss upp ur snön), ty ett oreflekterat och alltför entusiastiskt bruk av denna ädla konst kan leda till att man saboterar nödvändiga befrielseprocesser. Underförstått: Hur ska vi kunna befria kvinnor från burkatvånget ifall vi ska hålla på och relativisera hela tiden?

Det vore en giltig och viktig invändning, om det inte vore för en sak: den är helt enkelt inte sann.

Avbryter för ytterligare en haiku.

En ensam fiskmås
Skriker ilsket på havet
Vad har den tappat?

Där kände man att draken fick lite mer luft under vingarna igen. Lägg gärna märke till haikuns uppbyggnad, om det intresserar dig (annars kan du fortsätta från nästa stycke): Den första raden beskriver ett subjekt för dikten. Det är en blickpunkt eller ett avstamp, ett påstående skulle man kunna säga. Det är viktigt att fånga så mycket som möjligt i få stavelser. Den andra raden förmedlar en situation, ett skeende. Ilskan i fiskmåsens skri sätter stämningen, särskilt när den sätts jämte dess ensamhet. Den har säkert burrat upp fjäderdräkten och avtecknar sig mot himlen från en stugås eller bryggstolpe. Att den hänger sig åt något så irrationellt som att skrika åt det likgiltiga havet förstärker bara känslan av ilska och hopplöshet. Den vill någonstans. Vad syftar dikten till? Den sista raden förklarar ingenting. Den utmanar med sin öppenhet diktens inledning, dess påstående. Samtidigt kan vi ana att det någonstans i djupet simmar en mentalt ärrad fisk…

Det finns dessutom flera olika nivåer av osanning i Lena Anderssons påstående. Först finns det den rent sakliga nivån: jag har inte ägnat mig åt dekonstruktion i den pågående debatten. Hon kommenterar därför ett skeende som inte har inträffat. Jag gissar att hon har förväxlat postkolonial teori med dekonstruktion, vilket förvisso är lätt hänt. Gayatri Spivak, till exempel, arbetade ju nära Derrida vid flera tillfällen.

Den andra nivån av osanning är den position som hon själv intar i debatten. Vänsterdebattörers överdrivna beläsenhet i stolliga gubbar som Foucault, Derrida, Said, är en ständigt återkommande trop. Vilka åberopar den då? Jo, folk som menar sig ha fötterna på jorden och siktet inställt på handling. Långt innan ens en klassisk politisk vänster- och högerskala utkristalliserade sig förlöjligade folk sina motståndare på grund av alla böcker som de hade konsumerat.

Men böcker är som regel perspektivöppnare, och inte tvärtom. Lena Andersson är därför lika lite en Voltaire som jag är filosofen Pangloss från Candide, den där lustige professor-Kalkyl-figuren som i smäktande ordalag berättar att vi lever i den bästa av alla tänkbara världar alltmedan katastroferna avlöser varandra runt om bokens persongalleri. Men det är mot just dessa positioner som Andersson har navigerat oss med sitt inlägg i DN.

Förvisso, det här är svåra begrepp. Man måste tillämpa en viss stringens när man resonerar kring dem. Annars är det lätt hänt att man blandar bort korten. En viktig hållpunkt, vilken jag tror att många kan enas omkring, är vikten av att bevara och respektera den akademiska trovärdigheten. Någon som gått hela vägen, prövats, kritiserats, lärt sig god ton i diskussionen och lyckats hålla streck bör tilldelas en trovärdighet inom sitt ämnesområde som är större än hos en tyckare som aldrig utsatts för en sådan ämnesinriktad prövning av sina likar.

Om denna grundläggande skillnad i dignitet inte respekteras, då löper vi risken att på allvar relativisera kunskapsbegreppet och släppa fram allehanda medeltida vanföreställningar i de fina salongerna. Detta har delvis redan inträffat, i och med det nu omdebatterade och på många håll skamfilade begreppet Islamofobi.

Där, jag nämnde det. En reflexrörelse, som Jack Burton sade i Big Trouble in Little China. Jag förnekar ”islamifieringen” av Sverige, för jag är politiskt korrekt. Mitt finger är extremt långt, flera kilometer faktiskt, och jag är vig som apa för jag kan peka med det åt alla håll samtidigt. Självklart är jag insnöad i mitt idébygge. Jag och Pangloss har en egen igloo. Jag öppnar mig även för all slags kreativ felcitering av denna text, så kom och plocka poäng nu, den som vill.

Men vänta lite. Mitt flygprojekt försvinner ovanför molnen. Det borde vara en signal att det är dags att avrunda medan tygen ännu håller. Draken skymtar högt upp i fjärran, och det är dags att landa det här resonemanget.

Så, hur löser man problemet som Sans ställer oss inför? Kvinnor förtrycks där ute i världen. Är det inte viktigare att agera mot förtrycket än att vara politiskt korrekt i varje liten detalj på vägen dit? Jag gör kanske dessa kvinnor en björntjänst genom att uttala mig så kritiskt som jag gör, och därigenom bromsa in en angelägen kamp?

Jag önskar att de som argumenterade med mig visste någonting om vem jag var innan de yttrade sig om mig på det sätt som gjorts. Av vissa Humanister har jag beskrivits som antidemokratisk på grund av en förment övertro på Kristendomen, av Sara Larsson som allmänt insnöad vänsterkille som saknar förmåga att känna empati med de utsatta kvinnorna. Vissa har menat att jag sover med Saids böcker under huvudkudden eftersom jag citerade honom en gång i ett debattinlägg.

Jag tror mig inte veta vem Sara Larsson är, eller Patrik Lindenfors och Christer Sturmark på Humanisterna, eller Lena Andersson på DN. Jag hävdar dock, med rikliga ackumulerade bevis efter några veckors debatt, att många, kanske inte alla, men många av dessa människor är bekväma med att stämpla andra utan att veta vad de pratar om. De agerar i blind tro på sin egen övertygelse.

Det är alltså min tur att kasta tillbaka samma urvattnade argument i ansiktet på mina egna meningsmotståndare som jag själv har fått höra. Man blir less bara utav blotta tanken på detta finessbefriade ordstridande. Men jag vet ärligt talat inte hur jag annars ska agera i det här läget.

Jag hävdar inte heller att akademiker är ett ofelbart släkte. Men jag tror att alla någonstans inser hur viktigt det är att bemöta fakta med nya fakta, och inte med ideologiska utsvävningar, vilket strängt taget har varit det enda som har serverats från Sans sida. Ingemar Hedenius, Humanisternas förgrundsgestalt, hade mycket goda skäl för att skilja på tro och vetande. Skulle han ha velat se en debatt där dessa begrepp gång efter annan blandades samman?

Slutligen en haiku som kanske inte är fullt lika ”non sequitur” som resten av de utsvävningar som jag har presterat här (och jag låter var och en bilda sig en egen uppfattning om vad den får symbolisera):

När jag var liten
fruktade jag skogens väsen.
Nu saknar jag dem.
 

onsdag 9 februari 2011

SpeglingarHimlen i ovan
Buktalar sina färger
I fönster och hav